Την Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2020, φιλοξενήθηκε στις εγκαταστάσεις της εταιρίας “ΤΣΙΑΡΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ” η εναρκτήρια συνάντηση των συνεργαζόμενων φορέων στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος “Βελτιστοποίηση καλλιεργειών μανιταριών στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας με τη χρήση γεωργίας ακριβείας”, (SMART – Smart Mushroom Farming with Internet of Things) (κωδικός πράξης : ΔΜΡ1-0016521).

Η καλλιέργεια μανιταριών θεωρείται δύσκολο εγχείρημα καθώς απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις και προσεγμένες συνθήκες για την σωστή και αποδοτική ανάπτυξη τους. Η «Έξυπνη Γεωργία (ΕΓ)» (Smart Farming) υποβοηθούμενη από το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (Internet of Things) θα μπορούσε να αποδειχθεί μία σύγχρονη προσέγγιση στην καλλιέργεια μανιταριών. Η συνεχόμενη καταγραφή πληροφοριών μέσω αισθητήρων για την παρατήρηση των συνθηκών καλλιέργειας καθώς και η επεξεργασία τους με προηγμένους αλγόριθμους μηχανικής μάθησης μπορούν να αποτελέσουν σημαντικά εργαλεία στην βελτιστοποίηση της καλλιέργειας με σκοπό την αύξηση της ποσότητας αλλά και της ποιότητας του τελικού προϊόντος.

Το έργο “SMART” στοχεύει τόσο στην βελτιστοποίηση της καλλιέργειας μανιταριών σε ελεγχόμενες εκτάσεις, αλλά παράλληλα και στην παρακολούθηση των συνθηκών ανάπτυξης “άγριων” μανιταριών σε ελεύθερες εκτάσεις. Αναλυτικότερα, κύριοι ερευνητικοί στόχοι του έργου “SMART” είναι οι εξής:

    • Ανάπτυξη αλγορίθμων μηχανικής μάθησης για την υποστήριξη αποφάσεων σε ελεγχόμενες καλλιέργειες μανιταριών, μέσω της παρακολούθησης των συνθηκών ανάπτυξης.
    •  Διερεύνηση συνθηκών ανάπτυξης μανιταριών σε ελεύθερες εκτάσεις μέσω αισθητήρων εδάφους τοποθετημένους σε επιλεγμένα σημεία της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών όπου ευδοκιμούν μανιτάρια.
    •  Ανίχνευση μανιταριών σε ελεύθερες εκτάσεις με χρήση Μη Επανδρωμένων Αεροχημάτων (ΜΕΑ). Η ανίχνευση μπορεί να βασιστεί σε αλγορίθμους μηχανικής όρασης αλλά και σε δείκτες βλάστησης που προκύπτουν από την χρήση των πολυφασματικών φωτογραφικών μηχανών που χρησιμοποιούνται από τα ΜΕΑ.
    •  Ενοποίηση των επιμέρους υποσυστημάτων της αρχιτεκτονικής SMART σε υποδομές Υπολογιστικού Νέφους (Cloud Computing).
    • Ανάπτυξη Συστήματος Υποστήριξης Αποφάσεων με σκοπό την καθοδήγηση του ενδιαφερόμενου για την βέλτιστη καλλιέργεια και συγκομιδή μανιταριών σε ελεγχόμενες αλλά και ελεύθερες εκτάσεις.

Κατά την διάρκεια του προγράμματος θα πραγματοποιηθούν πιλοτικές επιδείξεις του Συστήματος Υποστήριξης Αποφάσεων, σε ελεγχόμενες καλλιέργειες μανιταριών της εταιρίας “ΤΣΙΑΡΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ”, αλλά και σε ελεύθερες εκτάσεις όπου ευδοκιμούν μανιτάρια.

Στο πρόγραμμα SMART, το οποίο συντονίζει ο Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας, Παναγιώτης Σαρηγιαννίδης, υλοποιείται σε συνεργασία με την εταιρία “ΤΣΙΑΡΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ” με έδρα στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών.

Το πρόγραμμα SMART, συνολικού προϋπολογισμού 297.020 € και διάρκειας 24 μηνών, χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στα πλαίσια του «Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» (ΠΕΠ ΠΔΜ) του ΕΣΠΑ 2014-2020, και εντάσσεται στην δράση «Δράσεις συνεργασιών και δικτύωσης μεταξύ ερευνητικών φορέων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων σε τομείς προτεραιότητας του σχεδίου στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης της Περιφέρειας».

Μετάβαση στο περιεχόμενο